Ποια είναι τα κριτήρια αποτελεσματικότητας του Coaching;

Σήμερα, γνωρίζουμε ότι το Coaching είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει ένα πλήθος ερευνών που καταδεικνύουν ότι το Coaching έχει τα εξής θετικά αποτελέσματα στους coachees (ενδεικτικά: Kombarakaran et al, 2008; Baron & Morin, 2009; Grant et al, 2009; Garcia, 2012; Utrilla et al, 2015; Bozer & Pirola-Merlo, 2018).

Τα θετικά αποτελέσματα του Coaching στους Coachees:

 • Επίτευξη απαιτητικών στόχων.
 • Μεγαλύτερη ενεργοποίηση και παραγωγικότητα.
 • Βελτίωση στη διαχείριση διαφορετικών προσωπικοτήτων.
 • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας.
 • Eνίσχυση της απόδοσης.
 • Bελτίωση της ευεξίας.
 • Aνάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας.
 • Αλλαγή συμπεριφοράς.
 • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία.
 • Οικοδόμηση θετικής και αισιόδοξης στάσης.
 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση του στρες.
 • Ενίσχυση της αυτο-αποτελεσματικότητας.
 • Αυτογνωσία σε ατομικό και συστημικό/οργανωσιακό επίπεδο.
 • Βελτίωση της αίσθησης ικανοποίησης από την εργασία.

Το Coaching από μόνο του δεν αποτελεί ένα “μαγικό φίλτρο”. Συχνά, χρειάζονται ευρείες παρεμβάσεις και αλλαγές στον οργανισμό που θα συμβάλλουν στη διαχρονικότητα των θετικών αποτελεσμάτων.

Κριτήρια αποτελεσματικότητας

Οι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία μιας παρέμβασης είναι οι εξής:

Η κατάρτιση του Coach: Οι πολύ σημαντικές “βασικές” μέθοδοι.

Η επιλογή του Coach είναι σημαντική. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις δεξιότητες και μεθόδους που εφαρμόζει ως επαγγελματίας. Καθοριστικές για την αποτελεσματικότητα μιας παρέμβασης είναι: η ενεργητική ακρόαση που ασκείται, οι ερωτήσεις που διατυπώνονται και φυσικά ο τρόπος επεξεργασίας των στόχων. Οι συνεδρίες οφείλουν να έχουν επιμέρους agenda, να αποτελούν διευρυμένες επεξεργασίες ενός πλάνου δράσεων, να περιλαμβάνουν αναστοχασμό και επανασχεδιασμό όπου απαιτείται.

Το συμβόλαιο: προσδοκίες και αντζέντα.

Το Coaching είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο, ωστόσο χωρίς σαφές πλαίσιο δεν μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το συμβόλαιο περιλαμβάνει την ατζέντα και τους όρους της συνεργασίας. Η αντζέντα είναι η θεματική πάνω στην οποία θα συνεργαστούν coach και coachee και τίθεται αποκλειστικα από τον πελάτη. Η αποσαφήνιση ωστόσο, των προδοκιών, δηλαδή τι θέλουμε να κερδίσουμε από το Coaching αναφορικά με αυτή την ατζέντα, προκυπτει εντός των συνεδριών και καθορίζει το σύνολο της παρέμβασης. Οι όροι της συνεργασίας αφορούν κυρίως το απόρρητο, το χρονοδιάγραμμα των συνεδριών και την πολιτική ακυρώσεων.

Η σχέση ανάμεσα στον Coach και τον Coachee

Η σχέση με τον coachee ή την ομαδα, είναι σημαντική για το θετικό αποτέλεσμα. Χρειάζεται να δημιουργηθεί σχέση αποδοχής και εμπιστοσύνης, ισοτιμίας και συμμαχίας εντός της οποίας θα συζητηθούν και τα πιο δύσκολα ζητήματα. Η σχέση εμπιστοσύνης επιτρέπει στον Coachee να ανοιχτεί, να εκφραστεί και να σκεφτεί με τρόπο που δεν είχε, μέχρι σήμερα, σκεφτεί.

Η δέσμευση των coachees στον στόχο

Ο στόχος είναι επιλογή του Coachee. Η διατύπωση ενός στόχου όμως, δεν σημαίνει, αυτόματα, και δέσμευση σε αυτόν. Ο πελάτης, με την βοήθεια του Coach, πρέπει να συνδεθεί ουσιαστικά με αυτό που θέλει να επιτύχει. Να υπάρχει δέσμευση προς αυτό που ο ίδιος έχει καθορίσει ως σημαντικό. Η δέσμευση του πελάτη σε συνδυασμό με την κατάρτιση του Coach, εμπλουτίζουν τις επεξεργασίες εντός των συνεδριών και δημιουργούν τη δυναμική της επιτυχίας.

Υποστήριξη από την Διοίκηση

Το Coaching που παρέχεται εντός επιχειρήσεων και οργανισμών, δεν είναι ανεξάρτητο από τον τρόπο που λειτουργεί κάθε Διοίκηση. Η στάση της Διοίκησης, της Ηγεσίας και όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων, επηρεάζει τόσο τη διαμόρφωση της ατζέντας όσο και την έκβαση της συνεργασίας. Η υποστήριξη περιλαμβάνει την παροχή των απαραίτητων πόρων, την οικονομική υποστήριξη για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό συνεδριών, την υπεράσπιση των όρων της εμπιστευτικότητας, τη συμμετοχή της Διοίκησης σε συναντήσεις εργασίας με τον coach και την ανατροφοδότηση προς τους coachees για την πορεία της ανάπτυξής τους.

Η αποτελεσματικότητα του Coaching δεν μετράται αντικειμενικά.

Tο Coaching ως μία προσωπική, δι-υποκειμενική εμπειρία και δεν μπορεί να μετρηθεί εύκολα, με στατιστικούς και ψυχομετρικούς δείκτες. Κάθε μέτρηση και αξιολόγηση θα πρέπει να παραμένει πολύ κοντά στην ίδια την εμπειρία των ανθρώπων, να εστιάζει σε αυτό που συμβαίνει στην καθημερινότητα και να αντλεί feedback διαρκώς, από καθε εμπλεκόμενο.

Στο Athens Coaching Institute, από το 2009, σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που προετοιμάζουν τους Coaches να εργαστούν αποτελεσμαιτκά, με βάση ακριβώς, όλα τα παραπάνω κριτήρια.

Business photo created by drobotdean – www.freepik.com

Αφήστε μια απάντηση