ADVANCED ONLINE GOAL FOCUSED COACH TRAINING

Περιγραφή και Στόχοι

Το Advanced Diploma in Coaching είναι ένα online πρόγραμμα βιωματικής και πρακτικής εκπαίδευσης στο Coaching προχωρημένου επιπέδου επαγγελματικής επάρκειας. Εστιάζει στην απόκτηση προχωρημένων δεξιοτήτων της coaching-συνεδρίας που ενεργοποιούν στον πελάτη τη διαδικασία αναστοχασμού, μάθησης και αλλαγής. Σκοπός του προγράμματος είναι εκπαίδευση επαγγελματιών που θα είναι ικανοί να εργαστούν αυτόνομα σε όλα τα πεδία του coaching. Με την ολοκλήρωση του της εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να παρέχουν συνεδρίες coaching με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα.

Είναι το μοναδικό πρόγραμμα που παρέχει:  

 1. Εκπαίδευση και στα τρία πλαίσια δεξιοτήτων ICF, EMCC & AC. International Coaching Federation – Core Competence Framework Level 2 (PCC Markers Evaluation).
  European Mentoring & Coaching Council – Competence Framework Practitioner Level
  Association for Coaching Competence Framework – Accredited Diploma Coach Training Level.
 2. Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στο Goal-focused Coaching Approach, με τα σχετικά μοντέλα και εργαλεία της συγκεκριμένης προσέγγισης. 
 3. Δυνατότητα διπλής πιστοποίησης και διαπίστευσης από το European Mentoring & Coaching Council & το Association for Coaching.
 4. Πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες.
 5. Online βιωματική εκπαίδευση υψηλής έντασης και ποιότητας. 

Διάρκεια: 10-12 μήνες, 150+ διδακτικές ώρες real-time & personal study / peer group και πρακτική άσκηση. 
Εκπαίδευση εντός εργαστηρίων (real-time, synchronous training): 9 ολοήμερα εργαστήρια, 4 ατομικές συνεδρίες, 75+ ώρες.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες παρέχουν και λαμβάνουν coaching από συναδέλφους τους και εξασκούνται σε πραγματικές συνθήκες (Δείτε αναλυτικά τη Μεθοδολογία Εκπαίδευσης). 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/Κολλεγίων με επαγγελματική εμπειρία που επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε προχωρημένο επαγγελματικό επίπεδο (Practitioner, Level 2, Diploma) αξιοποιώντας την επαγγελματική τους εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα σε:

 • Στελέχη και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων με εμπειρία στο mentoring και την ηγεσία.
 • Σε επαγγελματίες που επιθυμούν να υλοποιήσουν career transition στο coaching.
 • Σε coaches που έχουν ολοκληρώσει την βασική τους εκπαίδευση και επιθυμούν να προχωρήσουν επίπεδο. 
 • Σε ψυχολόγους και επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να προσθέσουν το coaching στις υπηρεσίες τους. 
 • Σε συμβούλους σταδιοδρομίας που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το coaching ή / και να αναπτύξουν μια επιπλέον υπηρεσία. 

Για την εγγραφή στο πρόγραμμα απαιτείται η συμμετοχή σε συνέντευξη γνωριμίας κατά την οποία αξιολογούνται οι εκπαιδευτικές ανάγκες και η επαγγελματική εμπειρία των ενδιαφερόμενων. 

Κριτήρια επιτυχούς ολοκλήρωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων απαιτούνται:

 • Τήρηση του Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας (ICF Code of Ethics, EMCC Global Code)
 • Παρουσία σε όλα τα εργαστήρια με δικαίωμα μίας απουσίας.
 • Ολοκλήρωση των ανάλογων ωρών / εποπτείας & mentoring σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοποίησης. 
 • Ενεργητική συμμετοχή σε όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες (synchronous training, self-study, peer groups)
 • Η παρουσίαση εργασιών εντός τάξης. 
 • Επιτυχής αξιολόγηση επίδοσης (performance evaluation).
 • Επιτυχής εξωτερική αξιολόγηση συνεδρίας (όπου απαιτείται).
 • Κατάθεση γραπτών εργασιών. 

Διευθυντή εκπαίδευσης: Χαράλαμπος Πετράς, Ψυχολόγος, ICF PCC, EMCC SP, MISCP. 

Βιωματική & Πρακτική Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 9 ζωντανά βιωματικά, ολοήμερα εργαστήρια (full day training 10:00 – 18:00) μέσω ZOOM. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν:

 • Παρουσιάσεις (από εκπαιδευτές & εκπαιδευόμενους).
 • Πρακτική εξάσκηση υπό παρατήρηση (observed coaching practice).
 • Group mentoring / group supervision. 
 • Demonstrations.
 • Βιωματικές ασκήσεις αναστοχασμού (ατομικές και ομαδικές).
 • Ανοιχτούς αναστοχαστικούς διαλόγους. 

Για την επιτυχή συμμετοχή στα εργαστήρια, οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν:

 • Να συνδέονται έγκαιρα (10 λεπτά πριν την έναρξη).
 • Να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα εργαστήρια, τις συνεδρίες και τις εποπτείες.
 • Να έχουν πάντοτε ανοιχτή την κάμερά τους.
 • Να επιδεικνύουν υπευθυνότητα. Να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για κάθε εργαστήριο, συνεδρία και να μελετούν με δική τους πρωτοβουλία.
 • Να επιδεικνύουν ανοιχτότητα, αυθεντικότητα και να μοιράζονται την εμπειρία τους στις συνεδρίες mentoring και τις ομάδες αναστοχασμού.
 • Να σέβονται τους συν-εκπαιδευόμενούς τους και να αποφεύγουν οτιδήποτε μπορεί να εμποδίσει την ομαλή ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Προσωπική μελέτη & Peer Coaching

Για κάθε ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάζονται παρακολουθώντας σχετικά weminars on demand, μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό, ετοιμάζουν γραπές εργασίες (ατομικά και ομαδικά) και εξασκούνται συστηματικά με συνεκπαιδευόμενους. Πιο συγκεκριμένα, η προσωπική μελέτη περιλαμβάνει:

 • Μελέτη επιστημονικών άρθρων / βιβλιογραφίας.
 • Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού (webinars, σημειώσεις). 
 • Γραπτές εργασίες.
 • Παρουσιάσεις εργασιών εντός τάξης. 
 • Ηχογράφηση συνεδριών με γραπτό αναστοχασμό. 
 • Coaching εξάσκηση σε peer groups, με γραπτό αναστοχασμό.  

Πρακτική άσκηση 

To Ινστιτούτο παρέχει τη δυνατότητα για πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες υπό ατομική εποπτεία. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν αρχείο συνεδριών, cpd log και ό,τι άλλο απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες των εκπαιδευτών, ώστε να αξιολογηθούν επιτυχώς και να λάβουν την πιστοποίησή τους. 

Ατομικές συνεδρίες mentoring / εποπτείας. 

Οι εκπαιδευόμενοι, με το πέρας των βιωματικών εργαστηρίων, συμμετέχουν σε 4 ατομικές συνεδρίες mentoring και εποπτείας. Στις συνεδρίες αυτές η μάθηση εξατομικεύεται και λαμβάνουν καθοδήγηση για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των τεχνικών του coaching. 

Αξιολόγηση επίδοσης (performance evaluation) 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων είναι συνολική. Αφορά την ενεργητική συμμετοχή τους στα εργαστήρια και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, την παρουσίαση εργασιών, την κατάθεση γραπτών εργασιών και την εξωτερική αξιολόγηση. Η διαδικασία ωστόσο ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση επίδοσης κατά την οποία καταθέτουν ηχογραφημένη συνεδρία με γραπτό αναστοχασμό. Για αυτή τη συνεδρία λαμβάνουν pass or fail, που κρίνει και την πιστοποίησή τους. 

 

 

Association for Coaching (AC)

To Diploma in Evidence-based Coaching είναι πιστοποιημένο ως Accredited Diploma in Coach Training από το Association for Coaching. Οι απόφοιτοι μπορούν να προχωρήσουν σε διαπίστευση από τον AC, ως Accredited Professional Coach /  Accredited Executive Coach / & Master Coach, συμπληρώνοντας τις αναγκαίες ώρες εμπειρίας και συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης.

Ο Association for Coaching (AC) ιδρύθηκε το 2002 και σήμερα αποτελεί έναν ηγετικό, μη κερδοσκοπικό φορέα επαγγελματικής πιστοποίησης στο coaching. Ως σύλλογος προάγει τη βέλτιστη πρακτική και αναπτύσσει υψηλά πρότυπα στην παροχή εκπαίδευσης και συνεδριών coaching. Στον AC συμμετέχουν μέλη από περισσότερες από 70 χώρες, επαγγελματίες, ακαδημαϊκοί φορείς, εκπαιδευτές, σχολές καθώς και επιχειρήσεις που αξιοποιούν το coaching ως εργαλείο για την ανάπτυξή τους.

European Mentoring & Coaching Council (EMCC)

To πρόγραμμα έχει λάβει European Quality Award σε επίπεδο Practitioner (EQA Practitioner) από το European Mentoring & Coaching Council (EMCC). Το Athens Coaching Institute σε συνεργασία με το EMCC ενσωματώνει την Ατομική Διαπίστευση (European Individual Accreditation, EIA) στην εκπαίδευση των επαγγελματιών coaches. Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων του Ινστιτούτου, οι απόφοιτοι που καλύπτουν τα απαιτούμενα, ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια θα οδηγούνται και σε Ατομική Διαπίστευση.

Το European Mentoring & Coaching Council (EMCCιδρύθηκε το 1992 και σήμερα λειτουργεί με επαγγελματίες coaches από όλη την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ασία και την Αυστραλία. Ο EMCC έχει σκοπό την ανάπτυξη, την προαγωγή και τον καθορισμό της προσδοκίας για βέλτιστη πρακτική στο mentoring, το coaching και την εποπτεία, προς όφελος της κοινωνίας. Ο EMCC πρεσβεύει τις αξίες της αριστείας, της αποδοχής της πολιτισμικής διαφοράς, της επιστημονικής έρευνας και της υπευθυνότητας σε επίπεδο πρακτικής, εκπαίδευσης, εποπτείας αλλά και της κοινότητας συνολικά.

Η εκπαιδευτική ομάδα του Athens Coaching Institute απαρτίζεται από επαγγελματίες Coaches με υψηλή επιστημονική επάρκεια, ακαδημαϊκό υπόβαθρο και εμπειρία στα πεδία του Coaching, της Ψυχολογίας, της Οργανωσιακής Ανάπτυξης, της Διοίκησης και φυσικά, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η ομάδα περιλαμβάνει τον διευθυντή του προγράμματος, τους εκπαιδευτές και τους facilitators.

Ο διευθυντής σχεδιάζει το πρόγραμμα, εποπτεύει με βάση τα πρότυπα ποιότητας και αξιολογεί την τελική επίδοση των εκπαιδευόμενων. Οι Εκπαιδευτές υλοποιούν και συντονίζουν τα βιωματικά εργαστήρια, τις ατομικές εποπτείες των ασκούμενων και βρίσκονται κοντά τους, υποστηρίζοντας διακριτικά, κάθε βήμα της εκπαίδευσής τους. Οι Facilitators είναι απόφοιτοι της προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς, οι οποίοι βοηθούν τους εκπαιδευόμενους στις βιωματικές ασκήσεις και στις συνεδρίες εντός τάξης.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΑΣ
Διευθυντησ ICF PCC, EMCC SP, MISCP.

Ο Χαράλαμπος είναι Ψυχολόγος, με εξειδίκευση στο Leadership & Performance Coach και συγγραφικό έργο στον κλάδο. Από το 2009 ίδρυσε το Athens Coaching Institute, εργαζεται ως Coach, σχεδιάζει και συντονίζει εκπαιδευτικά προγράμματα για Coaches & Στελέχη Διοίκησης.

Φ. ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ICF PCC, EMCC Practitioner.

Ο Φώτης είναι EMCC Accredited Practitioner, υπ. Διδάκτορας στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ, Πιστοποιημένος Coach, με ειδίκευση στο Executive & Team Coaching, Εκπαιδευτής και Επόπτης. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία ως Coach & Mentor στελεχών ηγεσίας σε NGO’s, και πλούσιο ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο.

Πολιτική Προγραμμάτων

 1. Πολιτική κατά των διακρίσεων. Το Athens Coaching Institute λειτουργεί με τις αρχές τις ισότητας και μεριμνά ώστε όλοι να συμμετέχουν στην κοινότητά του χωρίς διακρίσεις. Πιο συγκεκριμένα: Κάθε άτομο είναι ευπρόσδεκτο να συμμετέχει στα προγράμματα εκπαίδευσης και να  λάβει τις υπηρεσίες του Ινστιτούτου ανεξάρτητα από το φύλο, το χρώμα του δέρματος, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνική ταυτότητα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την οικογενειακή κατάσταση, και την ηλικία του. Το Ινστιτούτο διαμορφώνει ένα περιβάλλον αποδοχής, σεβασμού και αξιοκρατίας για όλους (εργαζόμενους, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους, Coaches) χωρίς διακρίσεις και παρενοχλήσεις. Συμπεριφορές, στάσεις, σχόλια που προσβάλλουν, απαξιώνουν, παρενοχλούν και διακρίνουν με βάση το φύλο, το χρώμα του δέρματος, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνική ταυτότητα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την οικογενειακή κατάσταση, και την ηλικία ή εμποδίζουν με κάθε τρόπο την μάθηση σε ένα ασφαλές περιβάλλον, δεν επιτρέπονται και δεν θα γίνουν ανεκτές από κανέναν.
 2. Δεοντολογία. Οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές, καθώς και όλοι όσοι συμμετέχουν στην μαθησιακή διαδικασία με οποιονδήποτε τρόπο, οφείλουν να σέβονται όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας, να ευθυγραμμίζονται με τις οδηγίες των εκπαιδευτών, να αποδέχονται και να διαχειρίζονται με σεβασμό και διακριτικότητα τον τρόπο που κάθε ενήλικας μαθαίνει, την απόδοση και τις ικανότητες κάθε εκπαιδευόμενου, τις διαφορετικές προσωπικότητες, να σέβονται ζητήματα φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκευτικής πίστης και πολιτικών αντιλήψεων. Συμπεριφορές και στάσεις που προκαλούν, προσβάλουν ή εκφράζουν ρατσιστικές απόψεις, δεν γίνονται αποδεκτές.
 3. Εμπιστευτικότητα. Οι εκπαιδευτές, οι εκπαιδευόμενοι, οι ασκούμενοι, και όλοι συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις και υπηρεσίες του Athens Coaching Institute, συναινούν και δεσμεύονται ότι θα τηρήσουν την εμπιστευτικότητα, δηλαδή απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που τυχόν θα έλθουν σε γνώση τους μέσω της διαδικασίας της πρακτικής εξάσκησης και των εκπαιδευτικών συνεδριών με συμμαθητές ή εθελοντές (για την προστασία των οποίων έχει ήδη προηγηθεί ειδική σύμβαση που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων μεταξύ των ίδιων, του εκπαιδευτικού φορέα και του εθελοντή που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος), δεν θα μοιραστούν με τρίτους οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία τυχόν λάβουν από ή για τους συμμαθητές, εθελοντές και εκπαιδευτές και την επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή και δεν θα εκμεταλλευτούν με κανέναν τρόπο την σχέση τους με τον εθελοντή ή συμμαθητή ή εκπαιδευτή για οποιοδήποτε προσωπικό όφελος ή κέρδος. Δεσμεύονται δε στην τήρηση εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει.
 4. Δεοντολογία εκπαιδευτικών συνεδριών. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες που υλοποιούνται μεταξύ των συμμετεχόντων είναι εμπιστευτικές. Για την εμπιστευτικότητα των συνεδριών που υλοποιούνται σε κλειστές ομάδες με παρατηρητές εντός των εργαστηρίων ή στις ομάδες μελέτες εκτός εργαστηρίων, όλοι οι εκπαιδευόμενοι και συμμετέχοντες δεσμεύονται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως ισχύει. Οι εκπαιδευόμενοι που λαμβάνουν τον ρόλο του Coach οφείλουν να συμπεριφερθούν με επαγγελματισμό και σεβασμό προς τον συν-εκπαιδευόμενό τους ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι συνεδρίες αυτές υλοποιούνται δωρεάν και στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους. Αντιστοίχως, οι εκπαιδευόμενοι που λαμβάνουν τον ρόλο του πελάτη οφείλουν να είναι ειλικρινείς και να λειτουργούν υποστηρικτικά προς τον Coach χωρίς να κρίνουν, να σχολιάζουν την επίδοσή του ή να προσδοκούν άμεσα αποτελέσματα στο ζήτημα που φέρνουν στη συνεδρία.
 5. Το Athens Coaching Institute διατηρεί το δικαίωμα, σε περιπτώσεις που η Διοίκησή του κρίνει ότι καταπατήθηκαν οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας (Πολιτική Προγραμμάτων) να διακόψει μονομερώς την συνεργασία με οποιονδήποτέ εκπαιδευόμενο / πελάτη χωρίς να επιστρέψει τα καταβεβλημένα δίδακτρα και χωρίς άλλη ηθική ή οικονομική υποχρέωση.
 6. Επιλογή εκπαιδευόμενων. Στα προγράμματα και τα σεμινάρια συμμετέχουν ενήλικες που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, κατόπιν αξιολόγησης των εκπαιδευτικών τους αναγκών από εκπρόσωπο του Ινστιτούτου. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων, ορίζονται από το Athens Coaching Institute σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, της δια βίου μάθησης, των διεθνών προτύπων επαγγελματικής πιστοποίησης του κλάδου και ανακοινώνονται για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.
 7. Συνέντευξη γνωριμίας. Πριν από την εγγραφή τους, οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν σε συνέντευξη γνωριμίας με τον υπεύθυνο του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης πραγματοποιείται αμοιβαία γνωριμία, καταγράφονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου, παρουσιάζεται ρητώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης με κάθε λεπτομέρεια, οι όροι συμμετοχής, επιτυχούς ολοκλήρωσης και η οικονομική πολιτική του Ινστιτούτου. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να αξιολογηθεί η συσχέτιση των εκπαιδευτικών αναγκών του ενδιαφερόμενου με τους στόχους του προγράμματος.
 8. Αναγνώριση προηγούμενης εκπαίδευσης. Ο ενδιαφερόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προηγούμενο επίπεδο εκπαίδευσης (ICF Level 1 / EMCC Foundation) σε άλλο εκπαιδευτικό οργανισμό, μπορούν να συνεχίσουν με το επίπεδο επίπεδο 2 στο Athens Coaching Institute. Οφείλουν να προσκομίσουν το πιστοποιητικό που έχουν λάβει, τις ώρες mentoring και πρακτικής που έχουν και στοιχεία επικοινωνίας του οργανισμού εκπαίδευσης.
 9. Συμφωνητικό εγγραφής. Κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι υπογράφουν το «συμφωνητικό εγγραφής», στο οποίο περιγράφονται οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής και επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος. Με την εγγραφή τους, οι συμμετέχοντες συναινούν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ινστιτούτου.
 10. Μεθοδολογία εκπαιδευτικών εργαστηρίων. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια είναι βιωματικά. Περιλαμβάνουν προσομοιώσεις συνεδριών, επίδειξη τεχνικών, εκπαιδευτικές συνεδρίες υπό παρατήρηση (observed coaching practice), group mentoring sessions, ομαδικές εποπτείες, παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις καλλιέργειας δεξιοτήτων, καταιγισμό ιδεών, case studies, ατομικό και συλλογικό αναστοχασμό.
 11. Προετοιμασία και προσωπική μελέτη. Για την αποτελεσματική υλοποίηση των εργαστηρίων (workshops) απαιτείται από τους εκπαιδευόμενους να είναι προετοιμασμένοι, δηλαδή να έχουν μελετήσει το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει: βιβλιογραφία, βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, βιντεοσκοπημένες συνεδρίες, παρουσιάσεις περιπτώσεων. Να συμμετέχουν στις ομάδες μελέτης (peer groups) που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και να υλοποιούν τις εργασίες και την πρακτική εξάσκηση εκτός τάξης που τους ανατίθεται.
 12. Ενεργητική συμμετοχή. Η εκπαίδευση αποσκοπεί στην απόκτηση δεξιοτήτων και την ανάπτυξη στάσεων σύμφωνα με το πλαίσιο επαγγελματικής επάρκειας των συλλόγων του κλάδου. Βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στις μαθησιακές δραστηριότητες. To Athens Coaching Institute λειτουργεί με τις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, αξιοποιώντας την επαγγελματική και προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων, τις γνώσεις και τις πεποιθήσεις τους, τις μέχρι τώρα διαμορφωμένες στάσεις τους με σκοπό να ενθαρρύνει την ουσιαστική εμπλοκή τους στη διαδικασία της μάθησης και τον μετασχηματισμό τους σύμφωνα με τις θεωρίες της μετασχηματίζουσας μάθησης και της ανδραγωγικής (Αθανασίου, Μπαλντούρας, Παναούρα: 2014; Abela: 2009).Η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης συσχετίζεται με την ατομική τους πρωτοβουλία (responsibility) να ανταποκριθούν ενεργά στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Γιαννακοπούλου, 2014). Η ενεργητική συμμετοχή είναι αναγκαία και υποχρεωτική. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος αδυνατεί να συμμετέχει σε κάποια από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τον εκπαιδευτή ή τον υπεύθυνο του προγράμματος.
 13. Οφέλη και δυσκολίες της βιωματικής εκπαίδευσης. Κατά τη συμμετοχή τους στις βιωματικές ασκήσεις, τα παιχνίδια ρόλων και τις εκπαιδευτικές συνεδρίες, οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να ωφεληθούν ατομικά ως ενήλικες, αποκτώντας γνώσεις που συμβάλλουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ταυτόχρονα ωστόσο, μπορεί να αναδυθούν εσωτερικά εμπόδια και δυσκολίες κατά τη μάθηση σε γνωσιακό, συμπεριφορικό ή συναισθηματικό επίπεδο που συνδέονται με την προσωπικότητα και την ψυχολογία του εκπαιδευόμενου (Rogers, 2001). Η εκπαιδευτική διαδικασία στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και επιδεξιοτήτων,δεν αποσκοπεί στη συμβουλευτική επαγγελματικής ανάπτυξης ή στην αποκατάσταση ατομικών ψυχολογικών δυσκολιών και δεν υποκαθιστά με κανέναν τρόπο τις υπηρεσίες αυτές. Το Athens Coaching Institute δεν αξιολογεί, δεν γνωρίζει και δεν δύναται να γνωρίζει και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις εμπειρίες, τις δυνάμεις ή τα εσωτερικά εμπόδια και τις ψυχολογικές δυσκολίες του κάθε εκπαιδευόμενου. Ο σκοπός των συνεδριών Coaching που υλοποιούνται στα πλαίσια των προγραμμάτων και σεμιναρίων είναι αποκλειστικά εκπαιδευτικός λειτουργώντας καθοριστικά στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων, και δεν υποκαθιστούν την επίσκεψη σε εξειδικευμένους επαγγελματίες.
 14. Συγχρονική εκπαίδευση μέσω διαδικτύου. Το Athens Coaching Institute χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές εφαρμογές για την υλοποίηση ζωντανών και διαδραστικών εργαστηρίων μέσω διαδικτύου όπως το «ZOOM». Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ζωντανά, με εικόνα και ήχο. Για την συμμετοχή στα διαδικτυακά εργαστήρια απαιτείται α) σταθερή και γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο β) χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop ή desktop). Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου ή tablet / iPad για την συμμετοχή στα μαθήματα
 15. Κινητά τηλέφωνα. Κατά τις ώρες της διδασκαλίαςδεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, παρά μόνον κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων. Σε περιπτώσεις ανάγκης, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα αφού ενημερώσουν τον εκπαιδευτή, πριν την έναρξη του μαθήματος.
 16. Κατανάλωση τροφίμων. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών. Οι συμμετέχοντες μπορούν ωστόσο να καταναλώνουν νερό και καφέ.
 17. Απουσίες. Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε προγράμματος απαιτείται η συμμετοχή σε όλα τα εργαστήρια, τις εποπτείες (supervision / mentoring hours) και η υλοποίηση όλων των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων που ορίζονται από το Ινστιτούτο. Για να μην χαρακτηριστούν ως απόντες, οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να βρίσκονται στη θέση τους, δηλαδή να έχουν συνδεθεί με ανοιχτή κάμερα στα εργαστήρια κατά την έναρξη του μαθήματος και να μην αποσυνδεθούν ή απομακρυνθούν από το μάθημα, πριν την ολοκλήρωσή του. Σε περίπτωση μίας απουσίας λόγω ασθένειας ή έκτακτης ανάγκης, οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να ενημερώσουν τους εκπαιδευτές, την γραμματεία ή τον υπεύθυνο του προγράμματος. Για να συμπληρώσουν τις ώρες που έχασαν, α) θα μελετήσουν το υλικό, το βιντεοσκοπημένο αρχείο και γ) θα υλοποιήσουν υλοποιήσουν όλες τις εργασίες που απαιτούνται. Για περισσότερες από μία απουσίες, οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτές ατομικά καταβάλλοντας το ανάλογο κόστος ή να εγγραφούν σε επόμενο πρόγραμμα χωρίς κάποια επιβάρυνση.
 18. Γενικοί κανόνες για την επιτυχή συμμετοχή στα εργαστήρια. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να επιδείξουν επαγγελματισμό και συνέπεια. Συνοψίζοντας: Να προσέρχονται έγκαιρα στα εργαστήρια. Να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα εργαστήρια, τις συνεδρίες και τις εποπτείες. Να έχουν πάντοτε ανοιχτή την κάμερά τους. Να επιδεικνύουν υπευθυνότητα. Να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για κάθε εργαστήριο, συνεδρία και να μελετούν με δική τους πρωτοβουλία. Να επιδεικνύουν ανοιχτότητα, αυθεντικότητα και να μοιράζονται την εμπειρία τους στις συνεδρίες mentoring και τις ομάδες αναστοχασμού. Να σέβονται τους συν-εκπαιδευόμενούς τους και να αποφεύγουν οτιδήποτε μπορεί να εμποδίσει την ομαλή ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 19. Κριτήρια επιτυχούς ολοκλήρωσης. Για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων απαιτούνται:
 • Η τήρηση του Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας.
 • Η παρουσία σε όλα τα εργαστήρια με δικαίωμα μίας απουσίας.
 • Η ολοκλήρωση των ανάλογων ωρών / εποπτείας & mentoring σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
 • Η ενεργητική συμμετοχή σε όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες.
 • Η επιτυχής αξιολόγηση επίδοσης.
 • H επιτυχής εξωτερική αξιολόγηση συνεδρίας (όπου απαιτείται).
 • Η κατάθεση τελικής γραπτής εργασίας.
 1. Παράταση ανεπιτυχούς φοίτησης. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν ανταποκριθούν στα κριτήρια επιτυχούς ολοκλήρωσης ή ανταποκριθουν ανεπαρκώς δεν μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα και να λάβουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Το Athens Coaching Institute παρέχει τη δυνατότητα συμπλήρωσης των απαιτούμενων για την ολοκλήρωση του προγράμματος δίδοντας παράταση ενός έτους και δικαίωμα επανεγγραφής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης χωρίς άλλη χρέωση. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς ολοκλήρωσης, δεν επιστρέφονται τα δίδακτρα που έχουν καταβληθεί. Σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας, πένθους και σοβαρών ανατροπών στην εργασία, δίδεται παράταση για όσο το Ινστιτούτο παρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
 2. Βεβαίωση μερικούς ολοκλήρωσης. Δεν παρέχεται βεβαίωση μερικούς ολοκλήρωσης ή συμμετοχής σε συγκεκριμένες ενότητες των προγραμμάτων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες για να λάβουν το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό τους.
 3. Πολιτική ακυρώσεων. Για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα , εργαστήριο και masterclassπροσδιορίζονται με σαφήνεια το κόστος και οι δυνατότητες πληρωμής. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή με χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, σε ευρώ €.
 • Σε περίπτωση απροειδοποίητης διακοπής των προγραμμάτων εκπαίδευσης ή των σεμιναρίων με υπαιτιότητα του Athens Coaching Institute, επιστρέφονται στους συμμετέχοντες τα χρήματα που έχουν καταβληθεί.
 • Σε περίπτωση διακοπής με απόφαση ή υπαιτιότητα του εκπαιδευόμενου, δεν επιστρέφονται ποσά που έχουν καταβληθεί. Η εγγραφή των εκπαιδευόμενων επιβεβαιώνεται μόνον με την καταβολή των διδάκτρων σύμφωνα με την οικονομική πολιτική του Athens Coaching Institute, όπως αυτή ανακοινώνεται για κάθε πρόγραμμα και σεμινάριο ξεχωριστά.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής 30 ημέρες πριν την έναρξη επιστρέφεται το 100% του καταβεβλημένου ποσού. 15 ημέρες πριν την έναρξη επιστρέφεται το 50% του καταβεβλημένου ποσού. Για ακυρώσεις μετά το πέρας των 15 ημερών πριν την έναρξη, επιστρέφονται τα χρήματα μόνον με αντικατάσταση της θέσης από άλλον εκπαιδευόμενο με μέριμνα του προσώπου που ακυρώνει την συμμετοχή του.
 1. Διαδικασία Παραπόνων. Το Athens Coaching Institute καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επίλυση όλων των παραπόνων με δίκαιο τρόπο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ώστε να μη δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Κάθε εκπαιδευόμενος / συμμετέχων, μπορεί να εκφράσει οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό, την οργάνωση του προγράμματος, τη συμπεριφορά κάποιου από τους εκπαιδευτές και το διοικητικό προσωπικό του Ινστιτούτου. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
 • Αρχικά, για την επίλυση του θέματος που έχει προκύψει, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να απευθυνθούν άμεσα στον Εκπαιδευτή, τον Επόπτη τους ή άλλον εκπαιδευόμενο με τον οποίο έχουν το θέμα προς επίλυση. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό ή δεν αισθάνονται άνετα μπορούν να προχωρήσουν απευθείας στο επόμενο βήμα.
 • Εάν δεν υπάρξει επίλυση ή οι εκπαιδευόμενοι δεν αισθάνονται άνετα να διαχειριστούν άμεσα το θέμα που έχει προκύψει, μπορούν να απευθυνθούν γραπτώς στον υπεύθυνο του προγράμματος (program manager) εντός 3 ημερών. Ο υπεύθυνος του προγράμματος θα διερευνήσει το ζήτημα, θα μιλήσει με τους εμπλεκόμενους, θα προσπαθήσει να διαχειριστεί κάθε παράπονο με δίκαιο τρόπο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, και θα απαντήσει γραπτώς εντός 15 ημερών.
 • Εάν ο εκπαιδευόμενος αισθάνεται ότι το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοίκηση του Ινστιτούτου μέσω της Γραμματείας αποστέλλοντας ηλεκτρονική επιστολή εντός 3 ημερών από την γραπτή απάντηση του υπεύθυνου προγράμματος. Η επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει το αρχικό παράπονο και τους λόγους για τους οποίους ο εκπαιδευόμενος δεν είναι ικανοποιημένος με τις προσπάθειες επίλυσης. Το αίτημα θα διερευνηθεί από την αρχή από τη Διοίκηση, η οποία θα απαντήσει γραπτώς εντός 10 ημερών. Η απάντηση της Διοίκησης καθώς και οι αποφάσεις που τυχόν υπάρξουν, θα είναι οριστικές επί του θέματος.
 • Εάν ο εκπαιδευόμενος αισθάνεται ότι δεν έχει επιλυθεί το ζήτημά του επαρκώς, μπορεί να διατυπώσει εγγράφως τα παράπονά του αναφορικά με τον τρόπο υλοποίησης ή το περιεχόμενο των πιστοποιημένων προγραμμάτων στους αντίστοιχους συλλόγους πιστοποίησής του. Δηλαδή, για πιστοποιημένα προγράμματα από το International Coaching Federation – Διαδικασία παραπόνων. Και από το European Mentoring & Coaching Council – Διαδικασία παραπόνων.

Διαβάστε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και την Πολιτική Προγραμμάτων του Athens Coaching Institute.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Σάββατο (full day training) μέσω ZOOM. 

Οι νέες ημερομηνίες για το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Επόμενη περίοδος εγγραφών: Σεπτέμβριος 2024. 

Στα δίδακτρα δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.
*Δυνατότητα δόσεων μόνο με χρήση πιστωτικής κάρτας
Δείτε την Πολιτική Προγραμμάτων, Ακυρώσεων & Διασφάλισης Ποιότητας.

πληροφοριες - εγγραφες