Athens Coaching Institute - Κέντρο Δία Βίου Μάθησης 1. Αρ. Αδ. 2101733

Πρόγραμμα συμμετοχής σε δωρεάν συνεδρίες Coaching με ασκούμενους για εθελοντές.

Όροι συμμετοχής:

 • Η συμμετοχή στις συναντήσεις είναι εθελοντική, δωρεάν και αφορά αποκλειστικά τη συμμετοχή σε συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής – coaching, για  ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης, επίτευξης επαγγελματικών στόχων, αύξησης επιδόσεων και καλλιέργειας δεξιοτήτων που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον/πλαίσιο.
 • Οι συναντήσεις υλοποιούνται από ασκούμενους, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Coaches του Κέντρου που ασκούνται για την πιστοποίησή τους,
 • Οι συναντήσεις δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες/εθελοντές να έρθουν σε μία πρώτη επαφή με τη Συμβουλευτική Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Αύξησης Επιδόσεων (coaching) αφετέρου δε οι ασκούμενοι (Coaches) να έρθουν σε επαφή με τρίτα πρόσωπα ώστε να θέσουν σε εφαρμογή, να μάθουν να αξιοποιούν και να εφαρμόζουν τα διεθνώς αναγνωρισμένα γνωστικά εργαλεία που έχουν διδαχθεί.
 • Το Coachingκαι η διοργάνωση της πρακτικής με εθελοντές δεν σχετίζεται με ζητήματα ψυχικής υγείας και οι εθελοντές δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι δεν θα συζητήσουν, άμεσα ή έμμεσα, οποιεσδήποτε προσωπικές ψυχολογικές δυσκολίες τους.
 • Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω, περιορισμένες χρονικά, συναντήσεις δεν έχουν την ίδια ουσιαστική κατάληξη με την δια βίου ή σε πολύ προκαθορισμένα και επαγγελματικά όρια συμβουλευτική προσωπικής/επαγγελματικής ανάπτυξης, αλλά αντίθετα διεξάγονται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού.
 • Οι συναντήσεις είναι απόρρητες και εμπιστευτικές και σε αυτές συμμετέχουν μόνον οι εθελοντές και ο εκπαιδευόμενος Coach. Κάθε πληροφορία θα χρησιμοποιηθεί από το Κέντρο με εχεμύθεια και αποκλειστικά για την αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην επόμενη ενότητα.
 • Η πρώτη συνάντηση είναι συνάντηση γνωριμίας. Ο τελειόφοιτος, σε συνεργασία με τον εθελοντή, θα αποφασίσει εάν το περιεχόμενο και το πλαίσιο του αιτήματος προς συζήτηση συνάδουν με το πλαίσιο και τα όρια του Coaching.
 • Με την ολοκλήρωση της συνεργασίας, ο ασκούμενος θα συντάξει μία σύντομη εργασία διαφυλάσσοντας τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του εθελοντή, την οποία θα παραδώσει στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο.
 • Η σύντομη αυτή εργασία θα περιλαμβάνει μία ανασκόπηση εκ μέρους του εκπαιδευόμενου σχετικά με το ποια και σε ποιο βαθμό αξιοποίησε τα γνωστικά εργαλεία του Coaching και αν αυτά συνέβαλαν αποφασιστικά στις συναντήσεις με τον εθελοντή.
 • Ο εκπαιδευόμενος ή απόφοιτος – ασκούμενος συμμετέχει σε συναντήσεις εποπτείας, όπου μοιράζεται πτυχές από τις εφαρμογές των τεχνικών και μεθόδων με τον επόπτη-επιστημονικό υπεύθυνο του εκπαιδευτικού Κέντρου και συζητά θέματα που άπτονται της ηθικής και δεοντολογίας του κλάδου, χωρίς να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα και στοιχεία του εθελοντή που τυχόν έχουν έλθει στην αντίληψή του, όπως αναφέρεται αναλυτικά και πιο κάτω.
 • Στην τελευταία συνάντηση ο εθελοντής θα συμπληρώσει μία φόρμα αξιολόγησης.
 • Οι συναντήσεις καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης με τον τελειόφοιτο.
 • Το πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί κατόπιν δήλωσης του εκπαιδευόμενου ή του εθελοντή ή του AthensCoachingInstitute, συνεννόησης με όλα τα μέρη, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση.

Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Υπεύθυνη Δήλωση Συγκατάθεσης στη Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς:

Α. Ως «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» νοούνται τα προσωπικά εκείνα στοιχεία, η συλλογή των οποίων είναι αναγκαία και απαραίτητη τόσο για την εκτέλεση της εργασίας/εντολής που έχει ανατεθεί στον Ασκούμενο στα πλαίσια της δικής του επαγγελματικής ανάπτυξης στον συγκεκριμένο κλάδο (Coaching) και της πρακτικής του άσκησης όσο και για την τήρηση του απαραίτητου επαγγελματικού/εκπαιδευτικού αρχείου από την πλευρά του Athens Coaching Institute και με σκοπό τη διασφάλιση και των δύο. Ειδικότερα και ενδεικτικά, πρόκειται για τα εξής: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, Email, Επάγγελμα, Ηλικία, Φύλο, Πληροφορίες Ιδιωτικής Ζωής.

Β. Η συλλογή των προσωπικών αυτών δεδομένων θα πραγματοποιείται με κάθε εχεμύθεια από τον Ασκούμενο, στο πλαίσιο της παρεχόμενης από το «Athens Coaching Institute» εκπαίδευσης και της εν συνεχεία ατομικής πιστοποίησής του στο Coaching και προκειμένου ο Ασκούμενος να συμπληρώσει τις απαιτούμενες ώρες πρακτικής άσκησης στο εν λόγω αντικείμενο. Η συλλογή πραγματοποιείται μέσω συνεδριών, σημειώσεων και σύντομης εργασίας του Ασκούμενου που παραδίδει στον επιστημονικό υπεύθυνο και αφορά τα άνω απλά προσωπικά δεδομένα και ενδεχομένως γεγονότα της προσωπικής – ιδιωτικής ζωής του Εθελοντή. Έτσι, λόγω της φύσεως της διαδικασίας, δεν αποκλείεται να συμπεριλάβει ενδεχομένως και ορισμένα «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα του Εθελοντή, μη προσδιορίσιμα εκ των προτέρων, τα οποία αντιμετωπίζονται σε κάθε περίπτωση ως απόρρητα τόσο από τον Ασκούμενο όσο και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και γενικά από το εκπαιδευτικό Κέντρο.

Επίσης, τα στοιχεία των εθελοντών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) που συλλέγονται μέσω της αιτήσεώς τους θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επικοινωνία του εκπαιδευτικού Κέντρου μαζί τους, την ταυτοποίηση της συμμετοχής τους στη διαδικασία και την επαλήθευση των κριτηρίων συμμετοχής. Τέλος, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) θα διατηρηθεί μόνο ηλεκτρονικά στη λίστα ενημερώσεων («newsletter») του Athens Coaching Institute, αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης του Εθελοντή σχετικά με τις δράσεις του Κέντρου εκπαίδευσης, των προγραμμάτων εκπαίδευσης και των υπηρεσιών που αναπτύσσει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Γ. Τελικοί αποδέκτες των παραπάνω στοιχείων, πέρα από τον Ασκούμενο, συμφωνείται ότι είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και νόμιμος εκπρόσωπος της υπεύθυνης επεξεργασίας «AthensCoachingInstituteΕΠΕ» με έδρα στην οδό Αχιλλέως αρ. 2, Π. Φάληρο Αττικής και με ΑΦΜ 996973357 κ. Χαράλαμπος Πετράς και ο Επόπτης του Ασκούμενου που είναι Εκπαιδευτής του Κέντρου και ορίζεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, ενώ τα στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο) διαχειρίζεται η γραμματέας του κέντρου, οι οποίοι δεσμεύονται με έγγραφες ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και θα τα αποθηκεύσουν, θα τα διασφαλίσουν και θα τα επεξργάζονται προσηκόντως και στα οποία μόνο οι ίδιοι θα αποκτούν πρόσβαση, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι υποχρεωμένος ή δικαιούται ν` ανακοινώνει τα στοιχεία αυτά ή αν άλλως επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση ή από λόγους εθνικής ασφάλειας ή Δημόσιας Τάξης και συμφέροντος.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα προσωπικά αυτά δεδομένα δεν θα μεταβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την έγγραφη, ρητή και σαφή συγκατάθεση του Εθελοντή. Το Athens Coaching Institute δεν θα πουλήσει, παραχωρήσει ή μοιραστεί με τρίτους τα στοιχεία οποιουδήποτε προσώπου, πόσο μάλλον των Εθελοντών και δεσμεύεται πλήρως από επαγγελματικό απόρρητο.

Δ. Ο Ασκούμενος δηλώνει επίσης ότι δεσμεύεται να τηρήσει πλήρη εμπιστευτικότητα όλων των στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των οποίων θα λάβει γνώση και να μην κοινοποιήσει αυτά σε κανέναν τρίτο, δίχως να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, σχετικά με όποια ευαίσθητα στοιχεία και γενικά πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του. Για τη δήλωση αυτή, ως εμπιστευτικό και απόρρητο θεωρείται κάθε στοιχείο, πληροφορία, δεδομένα και γενικά όλες οι πληροφορίες που τυχόν του παρέχονται στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης από τους Εθελοντές. Σε περίπτωση αμφιβολίας, όλες οι πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του θεωρούνται άκρως εμπιστευτικές είτε αφορούν τον Εθελοντή είτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (εκπαιδευόμενο, εκπαιδευτή κλπ).

Η εμπιστευτικότητα της κάθε πληροφορίας δεν επηρεάζεται από το εάν αυτή περιήλθε σε γνώση του προφορικά, εντός ή εκτός τάξης, εντός ή εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, εγγράφως, ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Συναινεί δε ρητά στην απαγόρευση εκμετάλλευσης των προσωπικών δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν από αυτού, για τον οποίο του παραχωρήθηκαν, δηλαδή αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της πρακτικής του άσκησης και την εξυπηρέτηση των ίδιων των Εθελοντών.

Ε. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δηλώνει ρητά και υπεύθυνα ότι κατά το διάστημα τήρησης των εν λόγω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, το οποίο δεν ξεπερνά το χρονικό σημείο επιτυχούς ολοκλήρωσης της πιστοποίησης από την πλευρά του Ασκούμενου, θα χρησιμοποιούνται αυτά σύννομα και εμπιστευτικά, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και τήρησης του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας αυτών σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και προστασίας τους από κάθε μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται με θεμιτά μέσα και με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας τόσο του Εθελοντή όσο και του Ασκούμενου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος με το πέρας της επεξεργασίας θα διαγράφει ή και θα καταστρέφει τα δεδομένα αυτά από το αρχείο του, με όρους και μέσα ασφαλούς καταστροφής, τηρώντας το σχετικό ημερολόγιο. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα διατηρείται ηλεκτρονικά μέχρι την απεγγραφή από τη λίστα ενημερώσεων.

ΣΤ. Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ο Εθελοντής διατηρεί το δικαίωμα να απευθυνθεί εγγράφως προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο ή τον Ασκούμενο, που με τη σειρά του ο τελευταίος θα απευθυνθεί στον πρώτο, ασκώντας το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης, επικοινωνώντας το αίτημά του με emailστο [email protected], το οποίο θ` απαντηθεί εντός 30 ημερών.

Επίσης, ο Εθελοντής δικαιούται να προσφύγει στην ΑΠΔΠΧ χρησιμοποιώντας και τις αντίστοιχες φόρμες στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr). Τέλος, μπορεί οποτεδήποτε να διαγραφεί από τη λίστα ενημερώσεων (newsletter) της AthensCoachingInstitute, στέλνοντας επίσης σχετικό emailστην άνω διεύθυνση.

Ζ. Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, με την παρούσα δήλωση ο Εθελοντής δηλώνει υπεύθυνα ότι συγκατατίθεται ρητά:

 • Στη διαβίβαση του -ανωνυμοποιημένου-περιεχομένου μέρους των συνεδριών  και σχετικών σημειώσεων από τον άνω Ασκούμενο προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον Επόπτη/Εκπαιδευτή, εντός των διαδικασιών ατομικής ή ομαδικής εποπτείας που συμμετέχει ο Ασκούμενος στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης.
 • Στη χρήση των στοιχείων του (Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, Email) από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και το προσωπικό του για την επικοινωνία μαζί του για εκπαιδευτικούς σκοπούς, δηλαδή την ταυτοποίηση της συμμετοχής του στο πρόγραμμα εθελοντικών συνεδριών και την επαλήθευση των κριτηρίων συμμετοχής.
 • Στη χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και το προσωπικό της γραμματείας του σε λίστα παραληπτών ενημέρωσης (newsletter) σχετικά με τις δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των υπηρεσιών του.
 • Ο Εθελοντής δηλώνει επίσης υπεύθυνα ότι τα παραπάνω εκπληρώνουν εκπαιδευτικό και μόνο σκοπό και αναγνωρίζει ότι η συλλογή και η επεξεργασία γίνεται θεμιτά και νόμιμα χωρίς να προσβάλλονται τα δικαιώματά του και με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας.
 • Ο Εθελοντής δηλώνει τέλος ρητά ότι δεν επιθυμεί να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του από καμία πλευρά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, παρά μόνο στο πλαίσιο υλοποίησης της παρεχόμενου προγράμματος άσκησης, αξιολόγησης και ενημέρωσης από την «Athens Coaching Institute ΕΠΕ», όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω.

Η. Ευθύνη: Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, το Athens Coaching Institute (εκπαιδευτικό Κέντρο), οι αντιπρόσωποι, οι εργαζόμενοι ή οι υπεργολάβοι του -και γενικά οποιοσδήποτε ενεργεί εξ ονόματός του-, δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη και δεν εγγυώνται για τον τρόπο, την ορθότητα και την πληρότητα που θα χρησιμοποιήσουν οι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι τις γνώσεις και τις δεξιότητες αυτές ως Ασκούμενοι είτε κατά είτε μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. Ούτε το εκπαιδευτικό Κέντρο ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός του φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ενδεχόμενη χρήση των γνώσεων που αποκτώνται στα πλαίσια των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επανακατάρτισης ενηλίκων στο Coachingπου παρέχονται από το εκπαιδευτικό Κέντρο. Η δε εκπαίδευση στο Coachingδεν αποτελεί και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την παροχή συμβουλών σε προσωπικό επίπεδο από ειδικό ψυχικής υγείας ούτε μπορεί ούτε υπόσχεται τέτοια με οποιονδήποτε τρόπο.

Το εκπαιδευτικό Κέντρο δεν υπέχει καμία ειδική νομική υποχρέωση μέριμνας ούτε συνιστά κατά νόμο υπεύθυνο για τα ανωτέρω ούτε υποχρεούται στην διασφάλιση προστασίας των προσώπων από οποιονδήποτε κίνδυνο ή δραστηριότητα, ιδίως δε καθώς οι δραστηριότητες στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος, όπως προπεριγράφηκαν, δεν τυγχάνουν με οποιονδήποτε τρόπο επισφαλείς. Σε κάθε περίπτωση, αποκλείεται ρητά η έγερση οποιωνδήποτε αξιώσεων έναντι του εκπαιδευτικού Κέντρου σχετικά με ζημιές υλικής ή ηθικής φύσεως που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση, τη μη χρήση ή τον λανθασμένο ή μη ενδεδειγμένο τρόπο χρήσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων αυτών από τους αποφοίτους κατά ή μετά την εκπαίδευσή τους και ασχέτως της ολοκλήρωσης της εκπαίδευσής τους για οποιονδήποτε λόγο. Αποκλείεται ρητά επίσης κάθε αξίωση που τυχόν έχουν ή μπορεί να έχουν ο Ασκούμενος ή ο Εθελοντής στο μέλλον κατά του εκπαιδευτικού Κέντρου, καθώς και των διευθυνόντων, των στελεχών, των υπαλλήλων, των εκπαιδευτών, τυχόν ανεξάρτητων συμβαλλόμενων, των αντιπροσώπων, τυχόν διαδόχων και εκδοχέων του για οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή δαπάνη τους ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα, στο πρόγραμμα εθελοντικών συνεδριών του εκπαιδευτικού Κέντρου και τις δραστηριότητες που προσφέρουν αυτά, όπως αναφορικά με την πρακτική άσκηση τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την εκπαίδευσή τους, οφειλόμενη σε οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, της παραβίασης του συμφωνητικού ή της παραβίασης οποιασδήποτε άλλης νομικής υποχρέωσης ή άλλης υποχρέωσης.

Περαιτέρω, το εκπαιδευτικό Κέντρο  και οι αντιπρόσωποι ή υπεργολάβοι του και όποιος ενεργεί εξ ονόματός του δεν ευθύνονται κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό για οιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, ζημία, ποινικές ρήτρες ή αποζημίωση παραδειγματικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών, που προκύπτουν ενδεικτικά από: (i) τυχόν λανθασμένη ή μη ενδεδειγμένη χρήση των γνώσεων εκ μέρους των ασκούμενων, (ii) τις παρεχόμενες από την Ιστοσελίδα του ή μέσω αυτής πληροφορίες, (iii) την υποκλοπή ή αλλοίωση των γνώσεων και πληροφοριών, (iv) τη λειτουργία ή τη μη διαθεσιμότητα του Κέντρου, (v) από σχετικές αξιώσεις τρίτων. Το εκπαιδευτικό Κέντρο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην Ιστοσελίδα του και δεν ευθύνεται επίσης για οποιουδήποτε είδους ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν από ατυχήματα που τυχόν προξενηθούν σε εκπαιδευόμενους ή/και επισκέπτες στους χώρους του. Ο παρών αποκλεισμός της ευθύνης ισχύει και προς όφελος των διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων του εκπαιδευτικού Κέντρου.

Ημερομηνία τελευταίας έκδοσης – τροποποίησης: 12 Νοεμβρίου 2018.

Athens Coaching Institute - Κε.Δι.Βι.Μ.1

+ Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter