Χαράλαμπος Πετράς
Athens Coaching Institute 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το παρόν αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας, την πολιτική υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων που παρέχεται από την Εταιρείτα με επωνυμία “PETRAS COACHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” (εφεξής ¨Εταιρεία” ή “Εμείς”) με ΑΦΜ 801638947, ΔΟΥ Γλυφάδας, που κατοικοεδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, επί της οδού Αχιλλέως, αριθμό 2, Τ. 210 9859680. 

Αντικείμενο υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της λειτουργίας και σύμφωνα με τον καταστατικό της σκοπό, παρέχει υπηρεσίες επιμορφωτικών σεμιναρίων σε ενήλικες για απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων που θα συμβάλλουν στην εργασία τους εντός επιχειρήσεων και οργανισμών ή και στην συνεργασία τους με επιχειρήσεις και οργανισμούς και κυρίως σε ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού και οργανωσιακής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία παρέχει σεμινάρια εκπαίδευσης στο Coaching & το Mentoring, που πιστοποιούνται από διεθνείς φορείς του κλάδου.

Ορισμός Αντικειμένου και Περιορισμοί

Τι είναι η Coaching Ψυχολογία.

H Coaching Ψυχολογία (Coaching Psychology) είναι ένας σύγχρονος, διευρυμένος κλάδος της ψυχολογικής επιστήμης που εφαρμόζεται σε μη κλινικό πληθυσμό με σκοπό την αύξηση επιδόσεων και την επαγγελματική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, το Coaching Psychology ορίζεται ως εξής:

 • Η επιστημονική μελέτη των συμπεριφορών, πεποιθήσεων και συναισθημάτων που αναδύονται εντός της coachingπρακτικής με σκοπό την εμβάθυνση της γνώσης και της ενίσχυσης της πρακτικής των επαγγελματιών (Passmore, 2010).
 • H Coaching Ψυχολογία στοχεύει στην ενίσχυση της ευεξίας και της απόδοσης των ανθρώπων, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, μέσα από μοντέλα του coaching τα οποία βασίζονται σε προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ψυχολογίας (Grant & Palmer, 2002).
 • Η Coaching Ψυχολογία είναι η συστηματική εφαρμογή της συμπεριφορικής επιστήμης στην ενίσχυση της εργασιακής επίδοσης και της ευζωίας σε ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο. Απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας ή παθολογικά επίπεδα άγχους και δυσφορίας (Grant, 2006).
 • Η Coaching Ψυχολογία, εφαρμόζοντας επιστημονικές και έγκυρες μεθόδους, βοηθά τους ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, να πετύχουν τους στόχους τους, να αλλάξουν και να εξελιχθούν στη ζωή τους. Ταυτόχρονα, ωστόσο, είναι και ένας ακαδημαϊκός κλάδος που μελετά με επιστημονικό τρόπο τη διεργασία της αλλαγής, της βελτίωσης της απόδοσης και της ευεξίας στην ανθρώπινη ζωή (Grant & Cavanagh, 2007).
 • H Coaching Ψυχολογία ως εφαρμοσμένη θετική ψυχολογία, αντλεί από και αναπτύσσει εμπεριστατωμένες ψυχολογικές προσεγγίσεις και μπορεί να θεωρηθεί η συστηματική εφαρμογή της συμπεριφορικής επιστήμης στην ενίσχυση της εργασιακής επίδοσης και της ευζωίας ατομικά, σε ομάδες και οργανισμούς. Απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ψυχικής υγείας ή παθολογικά επίπεδα άγχους και δυσφορίας (AustralianPsychological Society 2018).

Τι είναι το Coaching

Το Coaching αποτελεί την πρακτική εφαρμογή του κλάδου της Coaching Ψυχολογίας τόσο εντός ιδιωτικών συνεδριών με στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες  όσο και εντός οργανισμών και επιχειρήσεων στα πλαίσια της διοίκησης, της ηγεσίας και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, το Coaching ορίζεται ως εξής:

 • Το Coaching αποτελεί μια υποστηρικτική σχέση ανάμεσα σε έναν coachee (πελάτη) που ασκεί φυσική διοίκηση εντός ενός οργανισμού και ενός συμβούλου (consultant) που εφαρμόζει ένα εύρος από στρατηγικές  για να συμβάλλει στην επίτευξη στόχων που ορίστηκαν μέσα από τη συνεργασία τους (Kilburg, 1996)
 • Το Coaching είναι μια διαδικασία εστιασμένη στο αποτέλεσμα που ενθαρρύνει την αυτόνομη μάθηση μέσα από την συνεργατική στοχοθεσία, τον καταιγισμό ιδεών (brainstorming) και τον σχεδιασμό πλάνων (Greene & Grant, 2006)
 • Τo Coaching είναι μια αναστοχαστική διεργασία ανάμεσα σε coaches και coaches η οποία βοηθά και διευκολύνει τη θετική αλλαγή μέσα από τον διαρκή διάλογο με σκοπό την επίτευξη επαγγελματικών στόχων (Lai, 2014)
 • Σύμφωνα με το Association for Coaching,το Coaching είναι μια διαλεκτική διαδικασία ανάπτυξης και μάθησης η οποία ενισχύει την επίγνωση, την επίτευξη στόχων και διευκολύνει την αλλαγή. Είναι μια συνεργατική και συστηματική διαδικασία, εστιασμένη στην λύση, προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα κατά την οποία ο Coach διευκολύνει την ενίσχυση της απόδοσης στην εργασία, την απόκτηση της εμπειρίας, την αυτόνομη μάθηση και την προσωπική ανάπτυξη του coachee.
 • Σύμφωνα με το Hellenic Coaching Association / European Mentoring & Coaching Council, το Coachingείναι μια δημιουργική διεργασία που επιδιώκει να υποστηρίξει τους εμπλεκόμενους να αναπτυχθούν και να επιτύχουν τους στόχους που οι ίδιοι επιθυμούν. Μπορεί να εστιάζει τόσο σε άτομα όσο και σε ομάδες και ασχολείται με θέματα επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης.
 • Σύμφωνα με το International Coach Federation, το Coaching είναι η σύμπραξη σε μία δημιουργική διαδικασία σκέψης που εμπνέει τους ανθρώπους να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δυνατότητες. Το Coaching είναι μια ξεχωριστή υπηρεσία που διαφέρει από την ψυχοθεραπεία, τη συμβουλευτική, το mentoring και την εκπαίδευση. Έχει αναδειχθεί σε μια σημαντική επιστήμη και πρακτική που απελευθερώνει και αναπτύσσει τις ικανότητες των ανθρώπων.

Σε ποιους απευθύνεται το Coaching ως υπηρεσία

Οι Coaches εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην ενίσχυση της εργασιακής επίδοσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης συνολικά. Πιο συγκεκριμένα και ενδεικτικά, παρέχουν δυαδικές (οne-to-one) ή ομαδικές συνεδρίες (Palmer S., & Whybrow A., 2006):

 • Για να υποστηρίξουν ανθρώπους να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές για συγκεκριμένους στόχους, όπως για παράδειγμα στις παρουσιάσεις, στον συντονισμό ομάδων και την ηγεσία, ενισχύοντας την απόδοση της εργασίας τους.
 • Για να υποστηρίξουν την επίτευξη στόχων προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
 • Να συμβάλλουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών προγραμμάτων Coachingσε οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Το Coaching εφαρμόζεται σε στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες, επιστήμονες που επιθυμούν να θέσουν και να επιτύχουν στόχους, να αυξήσουν τις επιδόσεις τους, να καλλιεργήσουν δεξιότητες αυτορρύθμισης, δεξιότητες ηγεσίας, να σχεδιάσουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Παρέχεται σε δυαδικές ή ομαδικές συνεδρίες και δομημένα εργαστήρια.

Τι είναι το Evidencebased Coaching

Tο evidence-based coaching είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική κατά την οποία ο Coach, λαμβάνει αποφάσεις αξιοποιώντας με συνειδητό τρόπο την καλύτερη δυνατή γνώση που παρέχει η επιστημονική έρευνα, σε συνδυασμό με την εμπειρία του και το ιδιαίτερο προφίλ του πελάτη του. Δηλαδή, μέσα από την μελέτη και την εκπαίδευσή του, έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο αναφοράς από το οποίο αντλεί γνώση, την επεξεργάζεται και την συνθέτει με την εμπειρία του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πελάτη του, ώστε να λάβει αποφάσεις για το πώς θα ανταποκριθεί σε πραγματικό χρόνο (Grant & Stober, 2006).

Η κίνηση αυτή δημιουργήθηκε παράλληλα με τον κλάδο της Coaching Ψυχολογίας, ως απάντηση στην ποπ ψυχολογία, την ψευδο-επιστήμη και το ψευδο-coaching. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ποπ ψυχολογίας και του pop life coaching είναι η επικράτηση μύθων για τον κόσμο και την ανθρώπινη φύση που παρουσιάζονται ως αδιάψευστες νομοτέλειες, η εγωκεντρική αντίληψη για τον εαυτό, μια επιπόλαιη, επιδερμική προσέγγιση της ευτυχίας, η αυτοπροβολή ανθρώπων που παρουσιάζονται ως «αυθεντίες», «διευκολυντές», «παρακινητές», «ομιλητές» και «γκουρού». Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι, υιοθετώντας και τον τίτλο «Life Coach», απλώς πρόσθεσαν μια ετικέτα για να πουλήσουν την πραμάτεια τους. Πρόκειται για μια πολύ καλά οργανωμένη βιομηχανία, η οποία χρησιμοποίησε το LifeCoaching ως μία ακόμη επιγραφή για να προωθήσει προϊόντα που ήδη προωθούσε. Το “pop  psychology” είναι ένα πεδίο όπου κυριαρχούν οι ατάκες, οι απόλυτες βεβαιότητες, η παρερμηνεία των ερευνητικών συμπερασμάτων. Παράγει ιδέες, όπως «πίστεψέ το και μπορείς», «10 εύκολοι τρόποι για να γίνετε το επίκεντρο της παρέας», «μυστικά επιτυχίας», «το επίκεντρο του κόσμου είναι ο εαυτός μου», «πώς να γίνετε ευτυχισμένοι», που αναδεικνύουν μια ψυχαναγκαστικού τύπου εμμονή περί επιτυχίας και ευτυχίας (Πετράς, 2015).

Το Coaching δεν είναι Ψυχοθεραπεία

Το Coaching απευθύνεται σε ανθρώπους χωρίς σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, δεν εστιάζει στην αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών και άλλων προβλημάτων συμπεριφοράς, δεν ταυτίζεται και δεν λειτουργεί ως υποκατάστατο της Ψυχοθεραπείας. Αποτελεί μια νέα μέθοδο ανάπτυξης, αλλαγής, επίτευξης στόχων και αύξησης της επίδοσης σε επαγγελματικό επίπεδο. Δεν αποτελεί μέθοδος ή μέρος ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης και δεν εφαρμόζεται σε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια από ειδικούς ψυχικούς υγείας.

Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση στο Coaching.

Η εκπαίδευση στο coaching αποτελεί επιμόρφωση, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Τα προγράμματα εκπαίδευσης στον κλάδο, διακρίνονται σε δύο κυρίως επίπεδα, του Practitioner Coach που περιλαμβάνουν από 150 έως 300 διδακτικές ώρες και του MasterCoach που περιλαμβάνουν περισσότερες από 800 διδακτικές ώρες. Διαρκούν συνήθως ένα έως δύο έτη και προβλέπουν υποχρεωτικά θεωρητική, βιωματική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση με πελάτες.

Ως πιστοποίηση (certified coach) θεωρείται η επιτυχής ολοκλήρωση δομημένων και αναγνωρισμένων προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και επανακατάρτισης στο Coaching από αναγνωρισμένους φορείς. H ατομική διαπίστευση (individual accreditation) πιστοποιεί το επίπεδο εμπειρίας του Coach και παρέχεται από συλλόγους του κλάδου (AC, EMCC, ICF, ISCP, κοκ).

Οι εκπαιδεύσεις,  οι πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις συμβάλλουν στην δόμηση τους κλάδου ωστόσο είναι άτυπες και δεν οδηγούν στην απόκτηση θεσμοθετημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως συμβαίνει με την τυπική ακαδημαϊκή εκπαίδευση (Πτυχίο/Μεταπτυχιακό). Οι σύλλογοι που υπάρχουν είναι ιδιωτικοί και δεν αποτελούν θεσμικώς αναγνωρισμένα νομικά πρόσωπα.

Πολιτική Προγραμμάτων, Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

Συμφωνητικό εγγραφής

Κατά την εγγραφή τους στα προγράμματα και τα σεμινάρια οι εκπαιδευόμενοι υπογράφουν το αντίστοιχο συμφωνητικό, στο οποίο περιγράφονται οι επιμέρους, εκπαιδευτικοί και οικονομικοί όροι συμμετοχής.

Επιλογή συμμετεχόντων

Στα προγράμματα και τα σεμινάρια συμμετέχουν ενήλικες που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, κατόπιν αξιολόγησης των εκπαιδευτικών τους αναγκών. Τα απαιτούμενα προσόντα και οι διαδικασίες αξιολόγησης (συνέντευξη) ορίζονται από την Εταιρεία σύμφωνα με τις αρχές της μη τυπικής επιμόρφωσης ενηλίκων, των διεθνών προτύπων επαγγελματικής πιστοποίησης του κλάδου και ανακοινώνονται για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά στην ιστοσελίδα μας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή ενδιαφερομένου κατόπιν αξιολόγησης των προσόντων και των εκπαιδευτικών του αναγκών χωρίς καμία ευθύνη ή υποχρέωση.

Διδακτέα ύλη, όροι συμμετοχής και επιλογή εκπαιδευόμενων.

Η διδακτέα ύλη, τα προαπαιτούμενα εγγραφής και επιτυχούς ολοκλήρωσης, το χρονοδιάγραμμα και οι εκπαιδευτές κάθε προγράμματος και σεμιναρίου ορίζονται κάθε χρόνο από τη Διοίκηση και ανακοινώνονται στην σχετική ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογεί την εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας κάθε προγράμματος ή σεμιναρίου σύμφωνα με τα πρότυπα της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και τα πρότυπα πιστοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του κλάδου (Association for Coaching, European Mentoring & Coaching Council) και να αλλάζει μέρος της διδακτέας ύλης και των επιμέρους διδασκαλιών, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων χωρίς καμία ηθική ή οικονομική υποχρέωση προς τους εκπαιδευόμενους.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Τα προγράμματα και τα σεμινάρια περιλαμβάνουν, διαλέξεις, καταιγισμό ιδεών, ανοιχτούς διαλόγους, προβολή διαφανειών, προβολή ταινιών, ασκήσεις ατομικού και ομαδικού αναστοχασμού, δημιουργία ομάδων μελέτης, παρουσιάσεις περιπτώσεων, προσομοιώσεις συνεδριών, επίδειξη τεχνικών, παιχνίδια ρόλων, βιωματικές ασκήσεις καλλιέργειας δεξιοτήτων και πρακτική εξάσκηση εντός τάξης. Όλες οι βιωματικές ασκήσεις, οι προσομοιώσεις συνεδριών και τα παιχνίδια ρόλων έχουν αποκλειστικά εκπαιδευτικό χαρακτήρα, δεν αποτελούν πραγματικές συνεδρίες και δεν υποκαθιστούν την επίσκεψη σε ειδικούς επαγγελματίες. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να λειτουργούν υποστηρικτικά ο ένας προς τον άλλον χωρίς να προσδοκούν δικό τους όφελος από το Coaching, χωρίς να κρίνουν και να σχολιάζουν την επίδοση των άλλων.

Εξ αποστάσεως βιωματικά εργαστήρια μέσω τηλεματικών εφαρμογών (videoconferencing/livestreaming).

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί ειδικές ηλεκτρονικές εφαρμογές για την υλοποίηση ζωντανών και διαδραστικών σεμιναρίων μέσω διαδικτύου. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν με εικόνα και ήχο σε βιωματικές ασκήσεις αναστοχασμού, χωρίζονται σε υπό-ομάδες και συνεργάζονται με τους συν-εκπαιδευόμενους και παρακολουθούν διαλέξεις και προσομοιώσεις συνεδριών από τους εκπαιδευτές.

Προαπαιτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός: Για την συμμετοχή στα διαδικτυακά εργαστήρια απαιτείται:

 • Σταθερή και γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο (αποφύγετε την χρήση δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας).
 • H χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop ή desktop, αποφύγετε την χρήση κινητού τηλεφώνου).
 • H καλή οπτική επαφή που επιτυγχάνεται από την θέση ενός γραφείου εργασίας με κάθισμα που επιτρέπει να βρίσκεστε στο κατάλληλο ύψος.
 • Η διασφάλιση του χρόνου και της συγκέντρωσης κατά την τηλέ-εκπαίδευση. Αποφύγετε περισπασμούς από συναδέλφους ή αγαπημένα πρόσωπα.

Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πλήρεις οδηγίες σύνδεσης και προβλέπεται χρόνος εξοικείωσης με το περιβάλλον και τους κανόνες του.

Ενεργητική συμμετοχή & Αποτελεσματικότητα

Τα σεμινάρια αποσκοπούν στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων, κάτι που απαιτεί χρόνο και την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων (Jarvis, 2004). Η Εταιρεία λειτουργεί με τις αρχές και το πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, αξιοποιώντας την επαγγελματική και προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων, τις γνώσεις και τις πεποιθήσεις τους, τις μέχρι τώρα διαμορφωμένες στάσεις τους με σκοπό να ενθαρρύνει την ουσιαστική εμπλοκή τους στη διαδικασία της μάθησης και τον μετασχηματισμό τους σύμφωνα με τις θεωρίες της μετασχηματίζουσας μάθησης και της ανδραγωγικής (Αθανασίου, Μπαλντούρας, Παναούρα: 2014; Abela: 2009). Η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης συσχετίζεται με τον βαθμό της ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στη μαθησιακή διαδικασία και της ατομικής τους πρωτοβουλίας να ανταποκριθούν στο πλαίσιο (Γιαννακοπούλου, 2014).

Πρακτική άσκηση εκτός διδασκαλιών

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και των σεμιναρίων απαιτείται η πρακτική άσκηση των τελειόφοιτων υπό την εποπτεία έμπειρων επαγγελματιών και εκπαιδευτών. Κατά την πρακτική άσκηση, οι εκπαιδευόμενοι ακολουθούν τις οδηγίες των Εκπαιδευτών όπως αυτές διατυπώνονται στο σχετικό πλαίσιο για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης. Οι αποφάσεις για τις τεχνικές και την στάση τους εντός της πρακτικής άσκησης, λαμβάνονται από τους ίδιους. Οι εκπαιδευόμενοι που ασκούνται με εθελοντές, μεριμνούν για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων τα οποία μοιράζονται οι εθελοντές, δεν τα μοιράζονται με τρίτους και αξιοποιούν μόνον τις αναγκαίες πληροφορίες για την σύνταξη της εργασίας τους. Οι εκπαιδευόμενοι σέβονται την προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά τον εθελοντών, συμπεριφέρονται με ευγένεια και ουδετερότητα απέναντι στις επιλογές και τον χαρακτήρα τους. Σε περίπτωση παραπόνων από τους εθελοντές προς τη Διεύθυνση ή ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους του εκπαιδευόμενου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρακτική άσκηση του εκπαιδευόμενου και να τον αποβάλλει από το πρόγραμμα.

Η Εταιρεία ορίζει για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, τα προαπαιτούμενα συμμετοχής στην πρακτική άσκηση (κατάθεση εργασιών, συμμετοχή σε παιχνίδια ρόλων, προβλεπόμενος αριθμός απουσιών από τα μαθήματα, επιτυχής γραπτή εξέταση). Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος δεν ικανοποιεί τα προαπαιτούμενα, δεν μπορεί να συμμετέχει στην πρακτική άσκηση. Δίδεται παράταση μέχρι και ένα έτος για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η πρακτική άσκηση. Μετά το πέρας του ενός έτους, η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων κηρύσσεται ανεπιτυχής εκτός από περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω. Η επίδοση των εκπαιδευόμενων αξιολογείται με κριτήρια που ορίζονται επιμέρους σε κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Οδηγίες – Δομή, Περιεχόμενο και Όροι της Πρακτικής Άσκησης

Παρακάτω παρουσιάζουμε την Πρακτική Άσκηση με οδηγίες για τον εκπαιδευόμενο Coach.

 • Θα πραγματοποιηθούν 5 ή 10 συνεδρίες με εθελοντή/ντρια μέγιστης διάρκειας 60 λεπτών ή κάθε μία ανάλογα με τις επιμέρους οδηγίες σε κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης. 
 • Ο αριθμός των συναντήσεων ενδέχεται να μειωθεί με απόφαση του εθελοντή ή του εκπαιδευόμενου.
 • Οι τελειόφοιτοι συμμετέχουν υποχρεωτικά στις τρεις ατομικές εποπτείες. Οι εποπτείες υλοποιούνται πριν ή μετά την 3η, πριν ή μετά την 6η και πριν την τελευταία συνάντηση.
 • Το περιεχόμενο των συναντήσεων είναι σε κάθε περίπτωση εμπιστευτικό και υπό όρους επαγγελματικού απορρήτου.

Οι συναντήσεις έχουν αποκλειστικό περιεχόμενο και σκοπό: α) την περαιτέρω  εξάσκηση του ασκούμενου με τα γνωστικά εργαλεία του Coaching, β) την πρώτη  επαφή/ενημέρωση του εθελοντή για το Coaching, μέσω σύντομης πρακτικής  άσκησης, χωρίς να τεκμαίρεται ή να αναμένεται ότι οι εν λόγω, περιορισμένες  χρονικά, συναντήσεις θα έχουν την ίδια ουσιαστική κατάληξη με την δια βίου η  σε πολύ προκαθορισμένα και επαγγελματικά όρια συμβουλευτικής ανάπτυξης.

Κατά τις διεξαγωγή των συνεδριών, θα συζητηθούν μόνον επαγγελματικοί στόχοι  και δεξιότητες που αφορούν το εργασιακό πλαίσιο.  Το Coaching και η εθελοντική πρακτική άσκηση σε αυτό δεν αφορούν ζητήματα ψυχικής υγείας. Οι εκπαιδευόμενοι δεσμεύονται να ενημερώσουν σχετικά τους  εθελοντές. Ο ασκούμενος εγγυάται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο  Εθελοντής διατυπώσει ζητήματα ψυχικής υγείας ή/και προσωπικής υγείας ή/και  παρόμοιων ζητημάτων θα ζητήσει από τον εθελοντή να απέχει από τέτοιου  είδους αναφορές.

Στο πρώτο ραντεβού με τον εθελοντή, θα υλοποιηθεί κανονικά η διαδικασία  συμβολαίου, όπως προβλέπεται στο εγχειρίδιο του μαθήματος και όπως έχει  διδαχθεί εντός της τάξης. Η συμμετοχή των εθελοντών στην πρακτική δεν  σημαίνει ότι περνούν αυτόματα και την αξιολόγηση συμβατότητας με το  Coaching. Αυτό είναι απόφαση του εκπαιδευόμενου.

Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η συνεργασία, θα προταθεί νέος εθελοντής.

Οι συναντήσεις θα υλοποιηθούν μέσω διαδικτύου, κατόπιν συνεννόησης με τον εθελοντή, λαμβάνοντας την ευθύνη τα δύο μέρη (ασκούμενος και εθελοντής) να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που μοιράζονται.

Η πρακτική άσκηση διέπεται από κώδικα ηθικής και δεοντολογίας – GLOBAL CODE OF ETHICS, EMCC – AC.

Η χρήση αλκοόλ δεν επιτρέπεται, οι συμμετέχοντες και οι ασκούμενοι, μπορούν να επιλέξουν κάποιο ρόφημα αν είστε σε κάποιο καφέ.

Οι ασκούμενοι πριν από κάθε συνεδρία προετοιμάζονται επαρκώς και καθ’ όλη τη διάρκεια ακολουθούν τις παραπάνω οδηγίες.

Οι ασκούμενοι συναινούν και δεσμεύονται ότι θα τηρήσουν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που τυχόν θα έλθουν σε γνώση τους μέσω της διαδικασίας της πρακτικής άσκησης και των εκπαιδευτικών συνεδριών με συμμαθητές ή εθελοντές (για την προστασία των οποίων έχει ήδη προηγηθεί ειδική σύμβαση που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων μεταξύ των ίδιων, του εκπαιδευτικού φορέα και του εθελοντή που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος), δεν θα μοιραστούν με τρίτους οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία τυχόν λάβουν από ή για τους συμμαθητές, εθελοντές και εκπαιδευτές και την επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή και δεν θα εκμεταλλευτούν με κανέναν τρόπο την σχέση τους με τον εθελοντή ή συμμαθητή ή εκπαιδευτή για οποιοδήποτε προσωπικό όφελος ή κέρδος. Δεσμεύονται δε στην τήρηση εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει

Ηθική και Δεοντολογία 

Οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές, καθώς και όλοι όσοι συμμετέχουν στην μαθησιακή διαδικασία με οποιονδήποτε τρόπο, οφείλουν να σέβονται όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας, να ευθυγραμμίζονται με τις οδηγίες των εκπαιδευτών, να αποδέχονται και να διαχειρίζονται με σεβασμό και διακριτικότητα τον τρόπο που κάθε ενήλικας μαθαίνει, τις διαφορετικές προσωπικότητες, ζητήματα φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκευτικής πίστης και πολιτικών αντιλήψεων. Συμπεριφορές και στάσεις που προκαλούν, προσβάλουν ή εκφράζουν ρατσιστικές απόψεις, δεν γίνονται αποδεκτές. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, σε περιπτώσεις που η ίδια κρίνει ότι καταπατήθηκαν οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, να διακόψει μονομερώς την συνεργασία με οποιοδήποτε συμμετέχοντα χωρίς να επιστρέψει τα καταβεβλημένα δίδακτρα και χωρίς άλλη ηθική ή οικονομική υποχρέωση.

Ώρα προσέλευσης και σύνδεσης σε online μαθήματα, απουσίες

Για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και σεμινάριο, ανακοινώνονται οι ημερομηνίες, ώρες διεξαγωγής, καθώς και οι ώρες των διαλλειμάτων. Οι εκπαιδευόμενοι προσέρχονται στο μάθημα ή συνδέονται στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα (για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση), εντός 10 λεπτών πριν την ώρα έναρξης. Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης / σύνδεσης  από την προβλεπόμενη ώρα έναρξης, οι εκπαιδευόμενοι δεν επιτρέπεται να διακόψουν ή αναστατώσουν την μαθησιακή διαδικασία. Στις διδασκαλίες διατηρείται παρουσιολόγιο. Ως απουσία προσμετράται η προσέλευση / σύνδεση πέραν των 30 λεπτών από την  ώρα έναρξης και η αποχώρηση νωρίτερα των 15 λεπτών από την ώρα λήξης του μαθήματος.

Χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια του μαθήματος

Κατά τις ώρες της διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, παρά μόνον κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων. Οι τηλεφωνικές συσκευές παραμένουν σε σίγαση για να μην εμποδίζουν την μαθησιακή διαδικασία. Σε περιπτώσεις προσωπικής ή επαγγελματικής ανάγκης, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα, αφού ενημερώσουν τον εκπαιδευτή, πριν την έναρξη του μαθήματος.

Κατανάλωση τροφίμων και ποτών κατά την διάρκεια του μαθήματος

Κατά τις ώρες διδασκαλίας, δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών. Οι μαθητευόμενοι μπορούν ωστόσο να καταναλώνουν νερό και καφέ, με δική τους πρωτοβουλία. Τα δίδακτρα καλύπτουν τη συμμετοχή τους στις διδασκαλίες, τις ασκήσεις, τις εποπτείες, την αξιολόγηση και όχι την παροχή τροφίμων ή ποτών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Προαπαιτούμενα ολοκλήρωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων και σεμιναρίων, η Εταιρεία ορίζει συγκεκριμένα προαπαιτούμενα, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν: την ενεργή συμμετοχή του εκπαιδευόμενου, εξωτερική αξιολόγηση επίδοσης, γραπτά τεστ μέσω διαδικτύου (online test), γραπτές εργασίες, τελική εξέταση, ηχογράφηση συνεδριών, μελέτες περίπτωσης (case studies), βιωματικές ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Τα προαπαιτούμενα ολοκλήρωσης ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα μας και περιλαμβάνονται στο συμφωνητικό εγγραφής.

Απομαγνητοφώνηση συνεδριών & εξωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων

Στα προγράμματα και σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης μεγάλης διάρκειας, προβλέπεται η διαδικασία της μαγνητοφώνησης εκπαιδευτικών συνεδριών μεταξύ των μελών της ομάδας. Μία από αυτές αξιολογείται από εξωτερικό αξιολογητή, εξωτερικό συνεργάτη της Εταιρείας που δεν ανήκει στην ομάδα των Εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται άνευ ετέρου να τηρούν τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική προστασίας και ασφάλειας δεδομένων της Εταιρείας και να υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις για τη μαγνητοφώνηση, αλλά και τη χρήση του υλικού για τη σύνταξη σύντομης εργασίας.

Ανεπιτυχής φοίτηση

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δεν ανταποκριθεί στα προαπαιτούμενα που ορίζονται για κάθε πρόγραμμα είτε ανταποκριθεί μη επαρκώς σύμφωνα με τη τεκμηριωμένη γνώμη των εκπαιδευτών και του εξωτερικού αξιολογητή, δεν μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και δεν λαμβάνει το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Η Εταιρεία δίδει παράταση στο χρονοδιάγραμμα και υποστηρίζει κάθε συμμετέχοντα με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του. Ωστόσο, δεν μπορεί να δοθεί παράταση μεγαλύτερη από ένα έτος. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς ολοκλήρωσης, δεν επιστρέφονται τα δίδακτρα που έχουν καταβληθεί. Σε περίπτωση ανάρμοστης και προκλητικής συμπεριφοράς κατά την κρίση της διοίκησης της Εταιρείας, η φοίτηση κηρύσσεται ανεπιτυχής μονομερώς χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση προς τον εκπαιδευόμενο. Ειδική μέριμνα προβλέπεται σε περιπτώσεις απώλειας αγαπημένων προσώπων, απώλειας εργασίας ή εγκυμοσύνης σε συνεννόηση με την διοίκηση.

Πολιτική ακυρώσεων

Σε περίπτωση απροειδοποίητης διακοπής των προγραμμάτων εκπαίδευσης ή των σεμιναρίων με υπαιτιότητα της Εταιρείας, επιστρέφονται στους συμμετέχοντες τα χρήματα που έχουν καταβληθεί. Σε περίπτωση διακοπής με απόφαση ή υπαιτιότητα του εκπαιδευόμενου, δεν επιστρέφονται τα καταβεβλημένα ποσά. Η εγγραφή των εκπαιδευόμενων επιβεβαιώνεται μόνον με την καταβολή των διδάκτρων σύμφωνα με την οικονομική πολιτική της Εταιρείας, όπως αυτή ανακοινώνεται για κάθε πρόγραμμα και σεμινάριο ξεχωριστά. Σε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής 30 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος ή του σεμιναρίου επιστρέφεται το 100% του καταβεβλημένου ποσού, 15 ημέρες πριν την έναρξη επιστρέφεται το 50% του καταβεβλημένου ποσού. Για ακυρώσεις μετά το πέρας των 15 ημερών πριν την έναρξη, επιστρέφονται τα χρήματα μόνον με αντικατάσταση της θέσης από άλλον εκπαιδευόμενο με μέριμνα του προσώπου που ακυρώνει την συμμετοχή του.

Ερωτήματα και ζητήματα που αφορούν το πλάνο εκπαίδευσης

Για ερωτήματα και ζητήματα που αφορούν το πλάνο και το χρονοδιάγραμμα της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν: α) να συμβουλεύονται τους Εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων και όχι κατά τη διάρκεια του μαθήματος β) να επικοινωνούν με την Εταιρεία τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διατυπώνοντας διευκρινιστικές ερωτήσεις αναφορικά με το περίγραμμα των προγραμμάτων και των σεμιναρίων, το χρονοδιάγραμμα και τα απαιτούμενα επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Επικοινωνία με τον Επιστημονικό & Εκπαιδευτικό υπεύθυνο

Υπεύθυνη των προγραμμάτων και των σεμιναρίων είναι η Διοίκηση της Εταιρείας. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με την Διοίκηση και τους εκπαιδευτικούς υπεύθυνους των προγραμμάτων στις προβλεπόμενες «ώρες γραφείου» και στα τηλέφωνα που ανακοινώνονται από την Γραμματεία κατά την εγγραφή τους.

Διαδικασία παραπόνων

Κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να εκφράσει οποιοδήποτε παράπονο ή δυσκολία του αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία. Αρχικά, ενημερώνεται ο Εκπαιδευτής χωρίς να διακόπτεται η διδασκαλία και, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τον Εκπαιδευτή, το ζήτημα παραπέμπεται στη Διεύθυνση προς επίλυση και διευθέτηση.

Οφέλη και δυσκολίες της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων

Κατά τη συμμετοχή τους στις βιωματικές ασκήσεις, τα παιχνίδια ρόλων και τις εκπαιδευτικές συνεδρίες που πραγματοποιούνται σε υποομάδες, δυάδες και τριάδες στα πλαίσια των προγραμμάτων και σεμιναρίων, οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να ωφεληθούν ατομικά ως ενήλικες, αποκτώντας γνώσεις που συμβάλλουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ταυτόχρονα ωστόσο, μπορεί να αναδυθούν εσωτερικά εμπόδια και δυσκολίες κατά τη μάθηση σε γνωσιακό, συμπεριφορικό ή συναισθηματικό επίπεδο που συνδέονται με την προσωπικότητα και την ψυχολογία του εκπαιδευόμενου (Rogers, 2001). Η εκπαιδευτική διαδικασία στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και επιδεξιοτήτων, δεν αποσκοπεί στη συμβουλευτική επαγγελματικής ανάπτυξης ή στην αποκατάσταση ατομικών ψυχολογικών δυσκολιών και δεν υποκαθιστά με κανέναν τρόπο τις υπηρεσίες αυτές. Η Εταιρεία δεν αξιολογεί, δεν γνωρίζει και δεν δύναται να γνωρίζει και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις εμπειρίες, τις δυνάμεις ή τα εσωτερικά εμπόδια και τις ψυχολογικές δυσκολίες του κάθε εκπαιδευόμενου. Ο σκοπός των συνεδριών Coaching που υλοποιούνται στα πλαίσια των προγραμμάτων και σεμιναρίων είναι αποκλειστικά εκπαιδευτικός λειτουργώντας καθοριστικά στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων, δεν αποτελούν πραγματικές συνεδρίες και δεν υποκαθιστούν την επίσκεψη σε εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Δείτε εδώ την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

 • Abela, J. (2009). Adult learning theories and medical education: a review. Malta Medical Journal, Vol. 21:01, pp 11-18.
 • Αθανασίου, Α.,  Μπαλντούρας, Α., Παναούρα, Ρ. (2014). Εγχειρίδιο προς Εκπαιδευτές Ενηλίκων.Βασικές αρχές διδασκαλίας ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. ΠανεπιστήμιοFrederick, ΥπουργείοΠαιδείαςκαιΠολιτισμούΚύπρου.
 • Australian Psychological Society (2018) Definition of coaching psychology. Availablewww.groups.psychology.org.au/igcp/ (9, July2018).
 • Γιαννακοπούλου Ε., (2014), (επιμ). Οδηγός Μελέτης για την πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων τη μη τυπικής εκπαίδευσης.  ΕκδόσειςΜεταίχμιο.
 • Grant, A. M., & Cavanagh, M. (2007). Evidence-based coaching: Flourishing or languishing? Australian Psychologist, 42(4), 239-254.
 • Grant, A., (2006). A personal perspective on professional coaching and the development of coaching psychology. International Coaching Psycholgoy Review, Vo. 1 (1): 12-22.
 • Grant, A.M. & Palmer, S. (2002). Coaching Psychology. Workshop and meeting held at the Annual Conference of the Division of Counselling Psychology, British Psychological Society, Torquay, 18 May.
 • Greene, J. & Grant, A. (2006). Solution-focused coaching: Managing people in a complex world (2 ed.). London: Pearson Education Ltd.
 • Jarvis, P. (2004), ΣυνεχιζόμενηΕκπαίδευση& Κατάρτιση: Θεωρία& πράξη.ΑλεξάνδραΜανιάτη(Μτφ), Μεταίχμιο.
 • Jordan, M., Wolever, R., Lawson, K., Moore, M. (2015).National Training and Education Standards for Health and Wellness Coaching: The Path to National Certification, Global Advances in Health and Medicine Journal 4:3.
 • Kilburg, R. (1996). Toward a conceptual understanding and definition of executive coaching. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 48(2),134-144.
 • Lai, Y. (2014) Enhancing Evidence-based Coaching Through the Development of a Coaching Psychology Competency Framework: Focus on the Coaching Relationship. School of Psychology, University of Surrey, Guildford, U.K.
 • Palmer, S., Tubbs, I. and Whybrow, W. (2003). Health coaching to facilitate the promotion of healthy behaviour and achievement of health-related goals. International Journal of Health Promotion and Education, 41, 3, 91-93.
 • Palmer S., & Whybrow A., (2006). The coaching psychology movement and its development within the British Psychological Society. International Coaching Psycholgoy Review, Vo. 1 (1): 141-156.
 • Passmore, J. (2010). A grounded theory study of the coachee experience: The implications for training and practice in coaching psychology. International Coaching Psychology Review, 5(1), (pp. 48-62).
 • Rogers, J. (2001). Adults Learning. The Open University Press, 4thedition.
 • Stober, D., Grant, A., (2006). Introduction. ΣτοStober, D., Grant, A., (ed).Evidence Based Coaching Handbook. Putting best practices to work for your clients. Wiley, US & Canada.
 • Wolever, R., Simmons, L.A., Sforzo, G., Dill, D., Kaye, M., Bechard, E., Elaine S.M, Kennedy, M., Vosloo, J., Yang, N. (2013). A Systematic Review of the Literature on Health and Wellness Coaching: Defining a Key Behavioral intervention in Healthcare.Global Advances in Health and Medicine, 2:4, July 2013.

Τελευταία ενημέρωση: Αθήνα, 25 Απριλίου 2021.